آموزش تصویری ساخت سبد کنفی (سبد کنفی)

آموزش ساخت سبد با کنف و چسب چوب در این بخش می خواهیم سبد کنفی زیبا را در کنار هم درست کنیم. این سبد زیبا به راحتی و با کمترین وسیله در خانه تهیه می شود. وسایل ساخت سبد کنفی کنف یک توپ چسب چوب چسب مایع و چسب حرارتی چسب نواری های بزرگ به […]