نقاشی های رنگ روغن جنگی

نقاشی های رنگ روغن جنگی

این نقاشی ها تلفیقی از زندگی و مرگ است. انواع سلاح ها در کنار گل و گلدان و ابزار زندگی روزمره قرار گرفته است. این نقاشی های پر مفهوم رنگ روغنی را تماشا کنید.

نقاشی رنگ روغن جنگی

نقاشی رنگ روغن تفنگ

نقاشی رنگ روغن پرمفهوم

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن ابزار جنگی

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن

نقاشی رنگ روغن تفنگ جنگی

حس خوب

نظرات بسته شده اند.